پنجشنبه ١٣٩٧/٨/٢٤    EN

مرکز بهداشتی درمانی یک شهری

خانه های بهداشت تحت پوشش

 شهرک طالقانی - آبپنگوئیه - ده چنار -نعیم آباد -  علی آباد -باب تنگل 

پایگاه بهداشتی

ضمیمه مرکز

جمعیت

26816

فاصله از شهرستان

-

پرسنل

پزشک - دندانپزشک - کاردان - ماما - بهورز - بهیار -سرایدار-کارشناس بهداشت محیط

تجهیزات

داروخانه -