مرکز بهداشتی درمانی دو شهری

خانه های بهداشت تحت پوشش

 عباس آباد - دولت آباد -تقی آباد - محمد آباد - ابراهیم آباد - احمد آباد 

پایگاه بهداشتی

ضمیمه مرکز

جمعیت

20117

فاصله از شهرستان

-

پرسنل

پزشک - ماما - بهورز - کاردان - کارشناس بهداشت محیط - سرایدار - 

تجهیزات

داروخانه