مرکز بهداشتی درمانی سه شهری

خانه های بهداشت تحت پوشش

 -

پایگاه بهداشتی

ضمیمه مرکز 

جمعیت

12867

فاصله از شهرستان

-

پرسنل

پزشک خانواده(مستقر در پایگاه غیر ضمیمه فجر)-کاردان - ماما -بهیار - سرایدار-کارشناس بهداشت محیط

تجهیزات

-