مرکز بهداشتی درمانی چهارشهری

خانه های بهداشت تحت پوشش

 -

پایگاه بهداشتی

ضمیمه مرکز-پایگاه حاشیه شهر

جمعیت

16913

فاصله از شهرستان

-

پرسنل

کاردان -بهیار -سرایدار-کارشناس بهداشت محیط

تجهیزات