مرکز بهداشتی درمانی دشتخاک

خانه های بهداشت تحت پوشش

 شهرک دشتخاک - دشتخاک -باب دوری -رشک علیا 

پایگاه بهداشتی

 

جمعیت

3789

فاصله از شهرستان

30 کیلومتر

پرسنل

پزشک - ماما -کاردان-بهورز-بهیار-راننده-سرایدار

تجهیزات

داروخانه -آزمایشگاه