مرکز بهداشتی درمانی جرجافک

خانه های بهداشت تحت پوشش

 جرجافک - چاهکین -حصن -تذرج -سبلوئیه 

پایگاه بهداشتی

-

جمعیت

1173

فاصله از شهرستان

40 کیلومتر

پرسنل

پزشک (سیاری توسط مرکز شماره دو) -بهورز - سرایدار 

تجهیزات