مرکز بهداشتی درمانی ریحانشهر

خانه های بهداشت تحت پوشش

 داهوئیه - ده اصغر - 

پایگاه بهداشتی

رق آباد -تنگل سفلی

جمعیت

6402

فاصله از شهرستان

15 کیلومتر

پرسنل

پزشک - کاردان - ماما- پرستار -راننده-سرایدار

تجهیزات

دارخانه - آزمایشگاه