پنجشنبه ١٣٩٧/٨/٢٤    EN

مرکز بهداشتی درمانی بهاآباد

خانه های بهداشت تحت پوشش

 بهاآباد-علی آباد-عبدل آباد-فتح آباد-مطهرآباد

پایگاه بهداشتی

 

جمعیت

8221

فاصله از شهرستان

5 کیلومتر

پرسنل

پزشک - ماما - کاردان - بهیار - راننده - سرایدار

تجهیزات

آزمایشگاه - داروخانه