مرکز بهداشتی درمانی سربنان

خانه های بهداشت تحت پوشش

 ده احمدی-ده شیخ -مدبون -عیسی آباد -برفوئیه - ختم

پایگاه بهداشتی

-

جمعیت

1943

فاصله از شهرستان

35 کیلومتر

پرسنل

پزشک -ماما- کاردان-راننده-سرایدار

تجهیزات

داروخانه