مرکز بهداشتی درمانی یزدانشهر

خانه های بهداشت تحت پوشش

 حصن آباد -جلال آباد -سنگ - فتح آباد -

پایگاه بهداشتی

خالق آباد - کهنوج -ده فیاض

جمعیت

10632

فاصله از شهرستان

23 کیلومتر

پرسنل

پزشک -ماما-کاردان-بهیار-نگهبان-راننده-

تجهیزات

داروخانه -آزمایشگاه