مرکز بهداشتی درمانی روح آباد

خانه های بهداشت تحت پوشش

 روح آباد1-روح آباد2-خیرآباد-همت آباد-واسط-اسماعیل آباد-ده ایرج-حسین آباد

پایگاه بهداشتی

کریم آباد

جمعیت

10866

فاصله از شهرستان

2 کیلومتر

پرسنل

پزشک -ماما -پرستار-کاردان-بهورز-راننده-سرایدار

تجهیزات

داروخانه -آزمایشگاه