مرکز بهداشتی درمانی سیریز

خانه های بهداشت تحت پوشش

 ده خواجه - فتح آباد

پایگاه بهداشتی

-

جمعیت

3339

فاصله از شهرستان

70 کیلومتر

پرسنل

پزشک - ماما - پرستار -بهورز -راننده -سرایدار -امور عمومی 

تجهیزات

داروخانه - آزمایشگاه