مرکز بهداشتی درمانی خانوک

خانه های بهداشت تحت پوشش

 حمیدیه

پایگاه بهداشتی

خانوک

جمعیت

3166

فاصله از شهرستان

25 کیلومتر

پرسنل

پزشک-ماما-بهیار-بهورز-سرایدار-راننده

تجهیزات

آزمایشگاه - داروخانه