مرکز بهداشتی درمانی زرندنو فجر

خانه های بهداشت تحت پوشش


پایگاه بهداشتی

 (فجر)

جمعیت

5714

فاصله از شهرستان

 

پرسنل

پزشک خانواده-کاردان - ماما -بهیار - سرایدار-

تجهیزات

-