این قسمت یکی از واحدهای زیر مجموعه اداره امورعمومی مرکز بهداشت میباشد که ورود و خروج وسایل از انبار زیر نظر این مجموعه میباشد.
انبار