1-صدور درخواست خرید
2-صدور رسید انبار
3-صدور حواله انبار
4-تحویل وسیله به مراکز و خانه های بهداشت
5-تحویل وسیله از انبار کرمان
6-انجام کار با سیستم حسابداری تعهدی
7-پیگیری امور انبار و در پایان هر سال انجام انبارگردانی

انبار