کلیه بسته های آموزشی از قبیل پمفلت ،عکس،بروشورهای مرتبط را بررسی و تائید می کندو اگر ایرادی داشته باشندبرطرف می کند.دبیر آن مسئول واحد آموزش سلامت است.و بر حسب نیاز تشکیل می شود.