این کمیته متشکل از کلیه مسئولین واحدها است .ارائه راهکارها جهت ارتقا سیستم و برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های در دست اقدام بر عهده این کمیته می باشد. این کمیته هر 15 روز یکبار برگزار میگردد.