پیگیری و تصویب برنامه پژوهشی مرکز بر عهده این کمیته می باشد و هر سه ماه یکبار برگزار میگردد.