کنترل هزینه ها به منظور اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی بر عهده این کمیته می باشد.هر دو ماه یکبار برگزار می گردد.