رسیدگی به درخواست های پرسنل و بررسی درخواست ها بر عهده این کمیته است . هر فصلی یکبار برگزار می گردد.