برنامه ریزی در جهت نظارت بر مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت بر عهده این کمیته می باشد . هر 45 روز یکبار برگزار میگردد.