سه شنبه ١٣٩٦/٤/٦    EN

در بررسی عملکرد پرسنل در طول سال بر عهده این کمیته می باشد. هر فصلی یکبار برگزار میگردد.