سه شنبه ١٣٩٧/٧/٢٤    EN

هماهنگی با واحدهای بیمه سلامت و بررسی مشکلات پزشک خانواده بر عهدا این کمیته می باشد