هماهنگی با واحدهای بیمه سلامت و بررسی مشکلات پزشک خانواده بر عهدا این کمیته می باشد