با حضور کلیه ادارات به ریاست فرمانداری و دبیری شبکه بهداشت در محل فرمانداری برگزار میگردد.و ماهی یکبار تشکیل میشود .