این جلسات جهت آموزش مداوم و منظم کارکنان و کارشناسان هر 15 روز یکبار برگزار میگرددو هر واحد بر اساس برنامه مشخصی آیتمها و موضوعات مربوط به خود را با سایر همکاران آموزش میدهند.