سه شنبه ١٣٩٧/٤/٢٦    EN





این واحد یکی از واحدهای فنی مرکز بهداشت میباشد که خدمات آزمایشگاهی زیادی به هموطنان ارائه میکند.




آزمایشگاه مرکزی