این واحد یکی از واحدهای زیر مجموعه مرکز بهداشت میباشد که تمام امور مربوط به خریدها را انجام میدهد
کارپرداز