این واحد یکی از واحدهای زیر مجموعه اداره امور عمومی مرکز بهداشت زرند میباشدکه تمام خدمات مربوط به امورمالی مربوط به این واحد میباشد
حسابدار