پنجشنبه ١٣٩٧/٨/٢٤    EN

جمهوری اسلامی ایران در معرض انواع مخاطرات طبیعی و انسان ساخت قرار دارد که همواره پیامدهای سوء جانی، اقتصادی و عملکردی را برای جامعه و نظام سلامت به دنبال داشته است.به این دلیل ضرورت دارد تا نظام سلامت بطور مداوم برای پاسخ به این حوادث کاملاً آماده باشد و به انها پاسخ بموقع و موثر بدهد. به همین منظوردر تیرماه 1389 واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا در معاونت بهداشت وزارت بهداشت با ماموریت ذیل تشکیل گردید.

"مدیریت آمادگی و پاسخ به مخاطرات طبیعی و انسان ساخت و کاهش خطر ناشی از آنها در جامعه، منابع و تسهیلات بهداشتی"

لذا حیطه کاری این واحد شامل حدود 24 هزار مرکز بهداشتی درمانی اولیه و 75 میلیون نفر جمعیت است.

اهداف کلان:

  • ارتقای آمادگی و کاهش آسیب پذیری منابع و تسهیلات بهداشتی در برابر بلایا
  • ارتقای آمادگی و کاهش آسیب پذیری خانوارهای ایرانی در برابر بلایا

راهبردهای اصلی:

  • ادغام مدیریت و کاهش خطر بلایا در نظام شبکه
  • رویکرد پیش فعال (Proactive) نظام سلامت به کاهش خطر بلایا
  • رویکرد تمام مخاطرات (All-Hazard) و تمام جنبه های سلامت (Whole Health)
  • رویکرد توجه به مخاطرات گسترده (Extensive) ضمن تاکید بر مخاطرات شدید (Intensive)
  • ارتقای ظرفیت نیروی انسانی بهداشتی با اجرای برنامه های آموزشی و تمرین عملیاتی
  • توسعه همکاری های درون بخشی و بین بخشی داخلی و بین المللی معاونت بهداشتی در امر مدیریت و کاهش خطر بلایا در قالب کمیته بهداشت کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه

 


مدیریت بحران و کاهش بلایا