چهارشنبه ١٣٩٧/١/١    EN

 ردیف نام و نام خانوادگی بهورز فعالیت انجام شدهخانه بهداشت مرکز بهداشتی درمانی 
حسین ضیاالدینی    
حسن ضیاالدینی    
بتول ضیایی        
کمک نقدی به درمان بیمار سرطانی دشتخاک    دشتخاک         
زهرا   هادی زاده       خرید بخاری           عباس آباد شماره 2 روستایی    
فرزانه مومنی تذرجی  خرید دستگاه قند خون     
خرید صندلی چرخدار    
خرید قفسه         
 
دولت آباد    شماره 2 روستایی   
حمیده مرادی         تقبل هزینه دارو آزمایش بیمار    خیرآباد     روح آباد       
منصور یوسف زاده  
مهناز محمدرضاخانی   
رنگ آمیزی وسایل محیط کار  
تزئین اتاق واکسن برای کودکان 
فتح آباد علیا   بهاآباد