آدرس:چهارراه باهنر –روبروی نیروی انتظامی مرکز بهداشت شهرستان زرند

03433423030

zarandhealth@gmail.com

ریاست:03433428445

معاونت بهداشتی :03433420079

بهداشت محیط:03433420079

دبیرخانه :03433423030

بهداشت روان:03433434704

 
گسترش:03433434705 
 
آمار:03433420674 
 
بهداشت مدارس -روابط عمومی-بهداشت دهان و دندان :03433434706 
 
تغذیه-آموزش سلامت :03433437835 
 
پیشگیری و مبارزه بیماریها :03433428004 
 
کارگزینی:03433420073 
 
اسناد پزشکی :03433437621 
 
امورمالی -کارپردازی-رسیدگی اسناد:03433421803 
  
انبار-نقلیه:03433422552
 
اموراداری :03433425200 
  
نگهبانی :03433422828