پنجشنبه ١٣٩٥/١٠/٣٠    ENنام و نام خانوادگی

دکتر مجید دهقانی

درجه علمی 

پزشک عمومی

پست سازمانی

سرپرست شبکه بهداشت و درمان زرند

شماره تماس

34-33428445

رایانامه

Majid_Dehghani6292@yahoo.com