نام و نام خانوادگی

مهندس ماشاالله عربپور

درجه علمی 

کارشناس بهداشت محیط

پست سازمانی

معاونت بهداشتی

شماره تماس

34-33420079

رایانامه

aref.arabpoor@yahoo.com