روابط عمومی یکی از واحدهای شبکه و مرکز بهداشت زرند میباشد که وظیفه اطلاع رسانی در همه حوزه ها را بر عهده دارد.
روابط عمومی