این واحد مدیریت و پشتیبانی و برنامه ریزی لازم جهت مدیریت نیروی انسانی 
                   و تجهیزات و توسعه واحدهای بهداشتی درمانی را بر عهده دارد.
        


پزشک خانواده