پنجشنبه ١٣٩٧/٨/٢٤    EN

واحد پيشگيري ومراقبت از بيماريها خدمات نظام مراقبت بيماريها را در جمعيت حدود130928 هزار نفر(سرشماری سال 92) تحت پوشش مرکز بهداشت  که دارای 12 مرکز بهداشتی درمانی و53 خانه بهداشت مي باشد بر عهده دارد

 

 

 

مراکز

تعداد

مطب پزشک عمومي

30

مطب پزشک متخصص

12

بيمارستان ها

2

درمانگاه خصوصي

3

آزمايشگاه دولتي

1

آزمايشگاه خصوصي

2

جمع

50