بهداشت روان عبارت است از تأمين ، حفظ و رشد سلامتي رواني ، فردي و اجتماعي ، فردي داراي سلامت رواني است كه مي تواند فعاليت روزمره خود را به خوبي انجام دهد، با افراد خانواده و اجتماع ارتباط و سازگاري مناسبي داشته باشد از زندگي روزمره لذات ببرد و بيماري رواني نداشته باشد در بهداشت روان مي آموزيم كه چگونه از بروز بيماريهاي رواني عصبي پيشگيري كنيد و چگونه به بيماران و خانواده آنان كمك كنيم تا به سلامت رواني دست يابند

در سال ۱۳۶۴ برنامه کشوری بهداشت روان ايران تنظيم و در سال ۱۳۶۷ به تصويب وزارت بهداشت رسيده است.

 

   « هدف اين برنامه رسيدن به حداقل خدمات بهداشت رواني برای همه مردم مي باشد».


    

 


سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد