کشورايران باجمعيت دانش آموزي 18ميليون نفر،يکي ازجوانترين جوامع معاصرمي باشدوازآنجاکه کودکان،نوجوانان وجوانان،سرمايه هاي اصلي کشورهستندوپرورش آنهاازهدف هاي اصلي برنامه هاي توسعه اجتماعي اقتصادي مي باشدبراي دستيابي به اهداف توسعه بايدتامين بالاترين سطح سلامت جسمي ،رواني ،اجتماعي ومعنوي کودکان به عنوان ضرورت واولويت برنامه هاي توسعه اي موردتوجه قرارگيرد.

اهميت بهداشت مدارس:

مدرسه به عنوان يک ساختاراجتماعي ،براي آموزش ،محيطي رافراهم  مي نمايدکه کودک درآن سال هاي حساس زندگي خودراسپري مي کند.هنگامي که کودک ،دبستان راآغازمي کند6سال ازعمرش گذشته است وازمحيط خانه به واحداجتماعي مدرسه واردوبامحيط وباخطرات تهديدکننده سلامتي ،تماس بيشتري پيدامي کند.کودک درمدرسه ،فردي ازافرادجامعه کوچک مدرسه است ،به علاوه عضوي ازاعضاءيک خانواده نيزمي باشدکه مجموع آنهاجامعه واجتماع راتشکيل مي دهدلذاباارائه خدمات درمدارس خدمات بهداشتي به جامعه نيزگسترش مي يابد.

تعريف بهداشت مدارس :

طبق تعريف سازمان جهاني بهداشت ،بهداشت مدارس عبارت است ازمجموعه اقداماتي که به منظور تشخيص ،تامين وارتقاءسلامت جسمي ،رواني اجتماعي ومعنوي دانش آموزان وآندسته ازکارکناني که به نحوي درارتباط بادانش آموزان قراردارندبه اجرادرمي آيد.

هدف کلي:

تشخيص ،تامين وارتقاءسلامت جسمي ،رواني واجتماعي معنوي دانش آموزان وکارکنان مدارس.

تاریخچه بهداشت مدارس در دنیا:

توجه به ضرورت بهداشت مدارس در کشورهای جهان همزمان نبوده و فرانسه اولین کشوری بود که همراه با طرح اموزش علمی خود یک ماده را نیز به مسئله بهداشت مدارس اختصاص داد و در سال 1793 این طرح به تصویب رسید که به ترتیب به دنبال ان در سال 1868 در کشور هلند در سال 1898 در ایالات متحده امریکا و در سال 1907 در انگلستان                                    

در اغاز کار بهداشت مدارس کشف نقایص عضوی دانش اموزانی بود که مشکلی در کار تحصیل داشتند ولی بعدا این وظیفه توسعه یافت و تمامی مسائلی را که به نحوی با سلامت و بهداشت جسمی و روانی کودکان در ارتباط بود فرا گرفت

تاریخچه بهداشت مدارس در ایران

در سال 1293 شمسی هیئتی از پزشکان ایرانی و اروپایی مقیم تهران تشکیلاتی به نام مجلس الحفظ الصحه برای مراقبت از بهداشت عمومی به وجود اوردند در اواخر همین سال دکتر علی اکبر خان ( اعتماد السلطنه ) به سمت مفتش صلحی مدارس منصوب شد در سال 1304 شمسی صحیه مدارس به عنوان یک واحد مشخص به وزارت معارف معرفی شد و وابسته ان گردید در اردیبهشت 58 یعنی چند ماهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بهداشت مدارس از وزارت اموزش و پرورش جدا و با وزارت بهداشت ادغام شد که در ایران به ترتیب در تهران-خراسان-اصفهان-اذربایجان شرقی-و فارس ابتدا به صورت داوطلب و سپس از طریق کنکور دانشجو پذیرفتند

در حال حاضر شهرستان زرند حدود29584 نفر تحت پوشش خدمات بهداشتی دارد که از این تعداد حدودا 7423 نفر تحت عنوان دانش اموز تحت پوشش بهداشت مدارس میباشند همچنین این شهرستان دارای 64 مدرسه می باشد که از نظر خدمات اموزشی بهداشتی و پیشگیری تحت حمایت این واحد قرار گرفته اند

فعالیت های جاری واحد

1-انجام معاینات غربالگری در قالب شناسنامه سلامت و طرح معاینات دانش اموزان توسط پزشک و دندانپزشک

2-اموزش بهداشت در مجموعه طرح های بلوغ-تغذیه-اهن یاری-شیر مدارس-پدیکلوزیس

3-بهداشت محیط مدارس

4-تغذیه در سنین مدارس

5-پیشگیری از بیماری های واگیر دار شایع در مدارس

6-پیشگیری از سوانح و حوادث در سنین مدرسه

7-خدمات حمایتی از دانش اموزان از قبیل اقدام در سیستم ارجاع توزیع فرم عینک رایگان- توزیع سمعک- توزیع قرص اهن و ارائه خدمات به مدارس از جمله وسایل کمکهای اولیه

8-برگزاری مناسبتهایی همچون هفته سلامت  هفته بهداشت مدارس و بر پایی پایگاههای سنجش و هدایت عملکرد انها

9- اجرای طرحهای بهداشت دهان و دندان از طریق غربالگری دانش اموزان و اموزش فقلورید تراپی و طرح دهانشویه سدیم فلوراید


 


 


سلامت نوجوانان جوانان مدارس