دوشنبه ١٣٩٧/٣/٢٨    EN

 
 جمع آوري اطلاعات مربوط به تعداد مدارس به تفكيك مقاطع تحصيلي و تعداد دانش آموزان -
 پايش اطلاعات بهورزان در رابطه با دستور العمل هاي بهداشت مدارس- 
. بررسي آمارهاي ارسالي به مركز بهداشت استان در قالب فرمهاي آماري- 
. تقسيم مدارس بين پرسنل موجود در مراكز بهداشتي درماني شهري با هماهنگي مديران مدارس-
. تشكيل جلسات شوراي بهداشت مدارس-
. تشكيل جلسات كميته بهداشت مدارس-
. نظارت بر تشكيل پرونده بهداشتي مدارس براي كليه مدارس شهري و روستايي توسط كاردانان بهداشت خانواده و بهورزان -
. بازديد از مدارس شهري و روستايي-
. پيگيري در ارتباط با انجام معاينات سالانه دانش آموزان ابتدايي و راهنمايي -
. همكاري در اجراي طرح سنجش سالانه نوآموزان بدو ورود به دبستان در شهر -
. اجراي كلاسهاي آموزشي در مدارس شهري و روستايي-
. پيگيري در ارجاع موارد قابل ارجاع دانش آموزان-
. اجراي سالانه طرح واكسيناسيون توام در سطح دبيرستان-
. اجراي برنامه هاي و مناسبتهاي خاص در طول سال

سلامت نوجوانان جوانان مدارس