شبکه مراقبتهای اولیه بهداشتی (P.H.C)در ایران با هدف برطرف سازی نیازهای بهداشتی جامعه و ارائه خدمت به اقشار محروم و کاهش هزینه های پرداختی جهت درمان با اولویت آموزش و مشارکت مردم طراحی شده است. در سال 1373 طرح ادغام بهداشت دهان و دندان در شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی به صورت پایلوت در مناطقی از کشور به اجرا گذارده شد و به تدریج هر سال به تعداد مناطق تحت پوشش طرح افزوده شد تا در سال 1376 کلیه مناطق کشور ملزم به اجرای طرح ادغام گردیدند.در طی این طرح آموزش دانستنیهای دهان ودندان و ارائه خدمات دندانپزشکی برای زنان باردار و شیرده،کودکان زیر 6 سال و کودکان12-6 سال پیش بینی شده است. از آنجایی که شبکه در مناطق روستایی به صورت منسجم و کامل وجود دارد در صورت همکاری نزدیک بهورزان و بهداشتکاران و پیگیری مسئولین ذیربط با توجه به بستری آماده امکان ارائه خدمات به گروههای مذکور موجود است .
 


بهداشت دهان و دندان