اهم برنامه ها :

1-     توانمند سازي کارکنان بهداشتي در زمينه موضوعات تخصصي آموزش سلامت

2-     جلب حمايت مسئولين ، سازمانها ، ادارات و نهادهاي دولتي و غيردولتي در سطح شهرستان براي پيشبرد اهداف آموزش و ارتقاي سلامت

3-     توليد و ارزشيابي رسانه هاي آموزش سلامت بر اساس نتايج نياز سنجي آموزشي

4-     ارزشيابي برنامه هاي آموزش سلامت درون بخشي

5-     اطلاع رساني عمومي با توجه به نياز سنجي آموزشي

6-     تحقيق و پژوهش با اولويت آموزش سلامت

7-     گراميداشت مناسبتهاي بهداشتي با مشارکت واحد مربوطه مطابق با مصوبات کميته ها

8-     تامين تجهيزات آموزشي درون بخشي

خدمات :

الف) ستادي :

1-     برگزاري کارگاههاي آموزش سلامت

2-     تنظيم برنامه هاي مداخله اي آموزش سلامت با سازمانهاي مختلف بر اساس مصوبات کميته هاي مربوطه و اجرا و ارزشيابي برنامه ها

3-     پايش مراکز تابعه در زمينه برنامه هاي آموزش سلامت مطلبق با چک ليست

4-     برگزاري کميته علمي و فني براي بررسي رسانه هاي توليد شده توسط همکاران

5-     طراحي پمفلت ، تراکت ، استند و  ... مطابق نياز سنجي آموزشي و بر اساس درخواست کارشناسان مربوطه

6-     ارزشيابي کارگاههاي آموزشي برگزار شده در سطح شبکه

7-     مشارکت با واحدهاي ستادي در برپايي همايشها ، سمينارها ، کارگاهها ، نمايشگاهها و ... با توجه به مناسبتهاي بهداشتي

8-     تهيه ، اجرا و ثبت نتايج طرحهاي تحقيقاتي در زمينه آموزش سلامت

ب) واحدهاي محيطي

1- برگزاري جلسه نياز سنجي برنامه هاي اموزش بهداشت در هر فصل

2- تنظيم  جدول برنامه اموزشي مرکز يا پايگاه

3- برگزاري کلاسهاي آموزشي با توجه به روشهاي آموزش بهداشت مشارکتي مطابق برنامه آموزشي

5- ارائه رسانه هاي مختلف آموزش سلامت از قبيل توزيع پمفلت ، پوستر ، تراکت و ...  


آموزش سلامت