گروه بهداشت و تنظیم خانواده شهرستان متشكل از 4 برنامه جداگانه بوده كه شامل  :          

*جمعيت وباروری سالم: (مشاوره قبل از ازدواج، پشتيباني و تهيه وسايل پيشگيري از بارداري، خدمات باروری سالم، مشاوره باروی سالم، تهيه و خوراك آموزشي، برآورد شاخصهاي جمعيتي و   )

*كودكان: (برنامه‌هاي مراقبت كودك سالم، مراقبت ادغام يافته كودك بيمار «مانا» بيمارستانهاي استمرار كودك (ارزشيابي) مكمل ياري، شير مادر، شير مصنوعي و نوزادان و بررسی موارد مرگ کودکان یک تا 59 ماهه )

*مادران: (بررسي موارد مرگ مادر، مراقبت مادران باردار و پس از زایمان و زايمان ايمن، تربيت ماما روستايي)

*زنان و سالمندان :(انجام آزمایش پاپ اسمیر و معاینه پستان و آموزش آمادگی زنان برای یائسگی – آموزش برنامه بهبود شیوه زندگی سالم برای سالمندان 60 تا 69 ساله و مراقبت ادغام یافته سلامت سالمندان )

سالمندان


 


بهداشت خانواده