امور اداری یکی از واحدهای ستادی شبکه ومرکز بهداشت شهرستان زرند است که شامل مجموعه های نقلیه ،کارپردازی،تاسیسات،انبار وامور مرخصی ها می باشد
 


امور عمومی