پنجشنبه ١٣٩٦/٦/٢    EN






امور اداری یکی از واحدهای ستادی شبکه ومرکز بهداشت شهرستان زرند است که شامل مجموعه های نقلیه ،کارپردازی،تاسیسات،انبار وامور مرخصی ها می باشد




 


امور عمومی