امور   واحد کارگزینی:

    1- مطالعه قوانین و مقدمات استخدامی و اظهار نظر و اجرای قوانین و مقدمات مورد عمل

         2- شناخت وظایف و مسئو لیتها و شرایط احراز پستهای سازمانی مصوب

         3- رسیدگی به پیشنهادات و تقا ضا های واصله مربوطه از قبیل بازنشستگی  تبدیل وضعیت  استخدامی و شرایط احراز پستهای سازمانی مصوب

         4- همکاری و تکمیل و رفع نواقص فرمهای ارزشیابی کارکنان

         5- صدور احکام کارگزینی از قبیل افزایش سنواتی - ارتقاء گروه - مرخصی بدون حقوق و ..

         7- تهیه گزارشات و آمار های مختلف پرسنلی

         8- انجام سایر امور محوله

 

 

شرح فعالیتهای مسئول واحد کارگزینی :

 1- رسیدگی به فرمهای پروژه استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها

2- تهیه پیش نویسهای کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ترمیم حقوق،مرخصی ،معذوریت  و نظیر آن با اطلاع مقام ما فوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

3- تهیه پبش نویس خلاصه پرونده استخدامی و صورت برداری از اوراق طبق دستور مقام ما فوق

4- رسیدگی به پیشنهادات باز نشستگی و تعیین برقراری حقوق باز نشستگی و یا وظیفه

5- انجام امور مربوط به رفاه کارمندان

6- برنامه ریزی و کشیک و سرپرستی امور مختلف کارگزینی

7- اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر

10- شرکت در کمیسیون و جلسات مختلف

12- مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل

13- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

14- تهیه گزارشات لازم

 شرح فعالیتهای کارگزین :

 1- انجام امور مربوط به رفاه کارمندان

2- رسیدگی به فرمهای پرشده استخدامی بمنظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها

3- تهیه پیش نویسهای ساده کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال - ترمیم حقوق - مرخصی - معذوریت - ترفیع و اضافه کار و نظایر آنها با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

4- مرتب نمودن اطلاعات و آمار جمع آوری شده و انتقال آنها به پرونده های مربوطه

5- تهیه پیش نویس خلاصه پرونده استخدامی و صورت برداری از اوراق طبق دستور مقام ما فوق و در حد مطالب ساده و معین

6- تهیه صورت مرخصی و معذوریت کارمندان

7- استخراج اطلاعات لازم از پرسشنامه های مربوط به کار گزینی

8- انجام سایر امور مربوطه  


 


کارگزینی