عملکرد واحد اسناد پزشکی

1-      بررسی نسخ پزشک و پاراکلینیک(ازمایشگاه-گرافی-نوارقلب)و پرونده های سرپایی بیمارستان امام علی وسینا

2-      بررسی وتنظیم اسنادنسخ دارویی روستایی-تامین اجتماعی-نیروهای مسلح- ذوب اهن- بیمه سلامت

3-      ثبت مبالغ ارسالی-واریزی وکسورات بیمه ها درسایت سجاد

4-      کنترل نسخ آزمایش و پاپ اسمیر آزمایشگاه حسن زاده

5-      ثبت  نسخ دارویی-ویزیت- دندانپزشکی-سایر خدمات

6-      بررسی  وارسال  نسخ بیمه های طرف قرارداد

7-      کنترل نسخ وتنظیم اسناد پزشک خانواده

8-      تنظیم تراز عملیاتی و فرم های چهارگانه

9-      تنظیم فرم های ارسالی-واریزی بیمه ها

10-  کنترل وثبت آمار مراکز بهداشتی -درمانی

ثبت وتنظیم کاربرگ و عملکرد درامدها

اسنادپزشکی