این واحد از واحدهای زیر مجموعه اداره امور عمومی میباشد که مسئولیت ثبت و پخش و بایگانی نامه ها را بر عهده دارد
دبیرخانه