۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر

 

پرسنل :
 

 

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
صغری قربانزاده لیسانس مسئول واحد 33434704
فاطمه رسا لیسانس کارشناس بهداشت روان 33434704
حسین رحمانی لیسانس کارشناس بهداشت روان 33434704

 

 

شرح وظایف

1- بررسي و شناخت بيماريهاي رواني شهرستان

۲- بررسي و تعيين ميزان بيماريهاي رواني در شهرستان

۳- تشكيل و شركت در كميته های فني بهداشت روان شهرستان

۴- تدوين و اجراء برنامه هاي آموزشي براي رده هاي مختلف بهداشتي

۵- همراهي با تيم بازديد از مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت تحت پوشش خدمات بهداشت روان به منظور بررسي فعاليت مراكز مذكور در زمينه بهداشت روان

۶- جمع آوري ، كنترل ، تجزيه و تحليل و ارسال به موقع آمار و اطلاعات مربوط به پيگيري بيماريهاي رواني

۷- پايش و ارزشيابي مداوم برنامه اجرائي شهرستان و تلاش جهت رفع نارسائيها و بهبود عملكرد

۸- پيشنهاد و مشاركت در اجراي آموزشهاي عمومي جامعه در زمينه مسايل بهداشت روان

۹- هماهنگي و جلب همكاري درون بخشي و ساير بخشهاي اجتماعي ، اقتصادي و محلي كه در پيشبرد برنامه موثرند ۰

۱۰- مشاركت در اجراي پروژه هاي تحقيقات كاربردي در نظام بهداشتي پس از تصويب و ابلاغ

۱۱- همكاري و مشاركت دراجراي ساير برنامه هاي بهداشتي با نظر مقام مافوق

۱۲- گزارش ساليانه پيشرفت و عملكرد برنامه در شهرستان