۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر

پرسنل :

 

 

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
سیده طلعت حسینی لیسانس مسئول آموزش 33437835

 

 

شرح وظایف

1-نياز سنجي آموزشي بر اساس نتايج حاصل از نياز سنجي سلامت انجام شده در شهرستان

۲-     طراحي برنامه هاي آموزشي بر اساس نتايج حاصل از نيازسنجي آموزشي

۳-     جلب حمايت همه جانبه مسئولان شهرستان از برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت

۴-     جلب حمايت و همکاري درون بخشي براي پيشبرد برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت

۵-     ارائه مشاوره فني در زمينه آموزش و ارتقاي سلامت به واحدهاي مرکز بهداشت و ساير سازمانها

۶-     نظارت بر رعايت استانداردها در فرآيندهاي آموزش و ارتقاي سلامت

۷-     مشارکت در اجراي برنامه هاي سلامت در شهرستان

۸-     نظارت و ارزشيابي برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت در شهرستان

۹-     آموزش کارکنان ساير واحدهاي شبکه بهداشت شهرستان در حوزه هاي آموزشي ، ارتباطي و اطلاع رساني

۱۰-    طراحي ، اجرا و ارزيابي بسيجهاي اطلاع رساني آموزشي در سطح شهرستان

۱۱-     ترويج شيوه زندگي سالم در سطح شهرستان