۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
پرسنل :
 
 نام و نام                 خانوادگی        مدرک        تحصیلی       سمت             شماره تماس   عکس         
نجمه پورمیرزایی فوق لیسانس  مسئول گسترش 33434706
سید محمد مهدوی لیسانس کارشناس گسترش 33434706
نصرت ذوالحسنی کاردان  کارشناس آمار 33420674
زبیده زمانی کاردان کارشناس جلب مشارکت مردمی 33434706
طاهره خالقی پور لیسانس کارشناس امور دارویی 33434706
مطهره   برمک لیسانس کارشناس کامپیوتر 33420674

 

شرح وظایف گسترش

-برآورد و تامین نیروی انسانی
  -بررسی و مطالعه و برآورد محل استقرار واحدهای بهداشتی 
   -مطالعه و بازنگری طرح های گسترش با توجه به تغییرات جغرافیایی-  
   - مشارکت و برنامه ریزی در برنامه های مربوط به پزشک خانواده شهری و روستایی 
   -بررسی و پیش بینی منابع و تجهیزات موردنیازواحدهای بهداشتی درمانی تابعه
   -جلب مشارکت جامعه در برنامه ریزی و تامین منابع و استقرار واحدهای بهداشتی درمانی تابعه 
   -تجهیزات و راه اندازی و آموزش بهورزان جدید و بازآموزی بهورزان شاغل
   -پایش و ارزیابی برنامه های جاری
   -بازنگری اطلاعات و داده های شهرستان و ورود داده ها به نرم افزار HNIS
   -هماهنگی در اجرای برنامه پایش و نظارت خدمات واگذار شده
   -نظارت بر کیفیت اقلام خریداری شده
   -بهبود استاندارد فضای فیزیکی و تجهیزاتی واحدهای تابعه
   -تلاش در جهت افزایش بهره وری در مراکز ارائه خدمات
   -آموزش تیم سلامت   

                                        شرح وظایف آمار

به منظور دسترسي به موقع به آمار وارقام مراكز مختلف تحت پوشش (مراكزروستايي- مـــراكزشهری - پايگاههای شهری) اين واحد بانظرمسئولين  هرمركز اقدام  به تعيين يك نفر از پرسنل هرمركز به عنوان رابط آماری نموده است كه رابطين آمار مي بايست در پايان هرماه اطلاعات مـــــربوط به فعاليت های قسمت های مختلف تحت پوشش را جمع آوری نموده و  پس از كنترل آن بادفاتر موجود اقدام به جمع بندی اطلاعات وارقام در قالب فرم های مربوطه نمايد و به مركز بهداشت شهرستان ارسال نمايند.

   در مراكـز شهـری و پايگـاه هـا ايـن اطلاعـات و ارقـام در چهـارم هـر مـاه و مراكز روستايي در پنجم هر ماه به مركز بهداشت شهرستان تحويل مي گردد. فرم های آماری در روز مقرر در واحد آمار كنترل و دريافت مي گردد. اين فرمها پس از دسته بندی و تفكيك بين پرسنل  واحد آمار تقسيم گرديده  و پس از كنترل نهايي  اقدام  به جمع بندی آنها مي نمايند.

   پس از جمع بندی در قالب فرمهای آماری شهری - روستايي مركز بهداشت  شهرستان و تاييد مسئولين واحدهای مختلف در پانزدهم هر ماه تحويل مركزبهداشت استان مي گردد.

-  همكاری با كميته مرگ و مير مادران باردار:

درجهت همكاری با كميته مرگ مادران باردار كليه موارد فوتي گزارش شده از بيمارستانها و دارالرحمه و پزشكي قانوني كه مشكوك به مرگ مادران باردار مي باشد طي نامه ای به كميته مرگ مادران جهت بررسي اعلام مي گردد.

-   همكاری در زمينه برطرف كردن نيازهای آمارو اطلاعاتي ارگانهای مختلف:  

   با توجه به نياز برخي ادرات وارگانها در سطح شهرستان و استان به اطلاعات موجود در اين واحد با ارجاع مكاتبات اداری آنها توسط مديريت محترم به اين واحد، اين واحد در اسرع وقت اطلاعات موجود را به ادرات مذكور بصورت كتبي ارائه مي نمايد.

                                       شرح وظایف جلب مشارکت مردمی

 -شرکت مستمر در کلاسهای آموزشی که به صورت هفتگی برگزار می گردد

- انتقال پیام های بهداشتی به خانوارهای تحت پوشش

 -بررسی واولویت بندی مشکلات محله تحت پوشش

 -ثبت وقایعی که در خانوار های تحت پوشش رخ می دهد (تولد –مرگ – مها جرت – ازدواج )

 -گذراندن دوره عملی شامل (فشار خون – وزن –قد – دور سر)

 -شرکت در کلاسهای فوق برنامه

 -شناسایی واطلاع به موقع از بروز بیماریهایی که نیاز مند پیگیری می باشند

 -پیگیری پرونده خانوار تحت پوشش در خصوص مراجعه به مراکز بهداشتی وخانه های بهداشت جهت مراقبت های بهداشتی
 

< شرح وظایف داوطلبین متخصص ادارات >

 -شرکت در جلسات آموزشی که ماهیانه یکبار تشکیل می شود

 -انتقا ل پیام های بهداشتی به پرسنل ادارات وخانواده های آنها

 -همکاری رابطین ادارات با واحدهای ستادی شبکه بهداشت در مناسبتهای مختلف

 -نصب پمفلت وشعار های بهداشتی در برد بهداشتی ادارات

 
                                             شرح وظایف امور دارویی

شرح وظایف کلی امور دارویی

¨      خریدوتامین داروهای مورد نیازخانه های بهداشت طبق داروناهه

¨      خریدوسایل مصرفی وکیتها محیط های مورد نیاز در آزمایشگاه مرکزی وآزمایشگاه های وابسته به آن در مراکز بهداشتی درمانی جهت انجا م آزمایشهای روتین.

¨      خرید وتامین داروهای ترالی های اورژانس وملزومات تزریق ات وپانسمان

¨      تامین داروها ووسایل واحد پشگیری ومبارزه با بیماریها همچون سرنگها،سفتی باکس،داروهای سل،داروهای مرکز مشاوره با بیماریهای رفتاری.

¨      تامین داروها ووسایل پیشگیری از بارداری وتهیه مکملهای غذایی واحد بهداشت خانواده.

¨      تهیه وتوزیع فیشور سیلانت از مرکز بهداشت استان جهت دانش آموزان مدارس

¨      کنترل کیفی داروهای انبار

¨      بررسی درخواستهای رسیده از مراکز بهداشتی درمانی

¨      پایش ونظارت داروخانه های مراکز بهداشتی درمانی طرف قرداد بیمه روستایی درخصوص:

اعمال صحیح قیمت گذاری

اعمال تغییر قیمتها

ثبت تاریخ اعتبار وویزیت

چیدمان دارویی

چیدمان داروهای یخچالی وواکسن های قابل فروش

چیدمان داروهای یخچالی وواکسن های قابل فروش

موجودی داروهای مجاز

ساعات کار دروخانه ها

-تحویل دارو در قبال نسخه

شرکت پرسنل در دهگردیشی ها

حق فنی داروخانه ها مطابق بادستور العمل پزشک خانواه

فروش اقلام بهداشتی و....

 

¨      نظارت وبازدید ترالی های اورژانس وموجودی داروها طبق آخرین دستور العمل پزشک خانواده

¨      بررسی میانگین قیمت واقلام دارویی تجویز شده به صورت ماهانه ارسال باز خورد آن به مراکز

¨      بررسی لیست آخرین قیمتها

¨      تهیه برنامه عملیاتی وگزارشهایدرخواستی

¨      برگزاری کلاس های آموزشی برای افراد شاغل در دارو خانه ها ومراکز

¨      فرهنگ سازی در راستای مصرف منطقی دارو

v     وظایف زیر مجموعه

¨      انبار دارویی:۱-چیدمان ودمای مناسب واستانداردوموجودی دارویی ونظارت بر تاریخ مصرف داروها

 و ثبت حواله دارویی وتحویل به واحد درخواست کننده

¨      بخشهای اورژانس وتزریقات وپانسمان مراکز:۱- الصاق فرم های ترالی ونظام نوین دارویی ودرج تاریخ مصرف داروها

۲-بررسی تاریخ مصرف داروها به صورت ماهانه وموجودی قابل قبول

۳- درج تاریخ بر روی ستهای پانسمان

۴- درج تاریخ باز برروی سرمها

¨      داروخانه های مراکز بهداشتی ودرمانی

۱-     موجود بودن داروها طبق لیست بیمه روستایی

۲-     چیدمان و دمای استاندارد

۳-     بررسی تاریخ مصرف داروها

۴-     اطلاع از آخرین قیمتها واعمال تغییر قیمتها

۵-     تحویل دارو درقبال نسخه پزشک

۶-     شرکت وبردن دارو در دهگردشی ها مرکز بهداشتی درمانی

۷-     منضبط بودن درساعا ت کار داروخانه

                                            شرح وظایف رایانه

در حوزه سخت افزار:

 ۱ -نظارت بر روند خريد تجهيزات رايانه اي :

       ۱-۱ - دريافت يا تكميل فرم درخواست خريد تجهيزات رايانه اي

       ۲-۱ - بررسي كارشناسي علت نياز خريد تجهيزات رايانه اي و تاييد ، يا عدم تاييد نياز واحد درخواست کننده

       ۳-۱-  تهيه ليست تجهيزات مناسب با نياز(در صورت تاييد نياز) طبق مشخصات ارائه شده از سوي مديريت فناوري                      اطلاعات وارتباطات

      ۴-۱- تاييد فاكتورها از نظر فني و مطابقت با ليست تجهيزات و بررسي قيمت و اعلام نظر احتمالي در زمينه قيمت ها ( تاييد قيمت بر عهده كارپرداز مي باشد )

 

 ۲ -كنترل فني تجهيزات خريداري شده از نظر تطبيق با فاكتور هاي تاييد شده ،به صورت زير :

       ۱-۲ -  بررسي فني قطعات و گارانتي هاي ارائه شده و مطابقت با ليست تهيه شده وفاكتور تاييد شده

       ۲-۲ - الصاق برچسب ليست قطعات داخلي رايانه ها همراه با مشخصات فني و تاريخ شروع و خاتمه گارانتي قطعات بصورت مشخص بر  روي رايانه هاي خريداري شده ( بهتر است توسط شركت فروشنده انجام گيرد )

      ۳-۲ - الصاق برچسب كنترل فني در پشت كيس

  ۳ - فرآيند تعميرات  :

      ۳-۱ - نصب سيستم عامل ها ونرم افزارهاي جانبي ،آنتي ويروس و... بر روي رايانه هاي موجود در واحد

      ۲-۳ - تشخيص عيوب سخت افزاري سيستم ها و رفع عيب تجهيزات در حد آموزش هاي داده شده

     ۳-۳ - نظارت بر فرآيند ارسال تجهيزاتي كه نياز به تعمير دارند ( مانند : چاپگر ) به شركت هاي خصوصي و كنترل كيفيت تعمير تجهيزات

  تبصره - نظارت بر فعاليت شركت هاي پيمانكار طرف قرارداد 
 

در حوزه شبکه :

۱ - نگهداري صحيح از كليه تجهيزات شبكه اعم از Active  و Passive   بر اساس استاندارد هاي فن آوري اطلاعات و ارتباطات

۲ - آگاهي كامل از نحوه ارتباط مركز تا واحدها و دسترسي به شبكه اينترانت و اينترنت

۳ - آگاهي كامل از نحوه عيب يابي دروني شبكه LAN  و نحوه رفع مشكلات احتمالي

۴ - حفظ ، نگهداري ، پشتيباني و عيب يابي از نقطه ابتدايي تا انتهايي شبكه LAN  موجود

۵ - عيب يابي و رفع مشكل شبكه‌اي كليه سيستمهاي كامپيوتري موجود در مركز مربوطه ( IP  وكارت شبكه و... )

                                                       در حوزه اینترنت:

۱.شناسايي error   هاي سيستم جهت اتصال به اينترنت

۲.نظارت دائمي بر كليه فرآيندهاي دريافت و توزيع اينترنت در هر واحد و شركت پشتيبان

 

در حوزه نرم افزار:

 ۱ - پيگيري و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع مشكلات نرم افزاري و بهبود سيستم
 ۲ - آشنايي فني با نرم افزار ها و سخت افزارهاي مربوطه  ( مانند حضور وغياب و دستگاه تايمكس ... )

 ۳ - آگاهي از كليات  (حيطه و نوع فعاليت هاي تحت پوشش) نرم افزارهاي واحد مربوطه جهت پيگيري مناسب تر مسائل مربوطه

 ۴ - نظارت و پيگيري روند تهيه فايل پشتيبان (Backup data )  از نرم افزار ها بصورت دوره اي و آرشيو آنها
                           

۵ - مطلع بودن از هر گونه تغيير و تحول نرم افزاري در واحد محل خدمت

 ۶- تهیه مستندات مورد نیاز جهت ارزیابی کمیته فناوری اطلاعات و اتوماسیون اداری

در حوزه وب:

۱. آشنايي با نرم افزار وب سايت دانشگاه و ويرايشگر آن و آدرس هاي وب سايت واحد

۲. به روز نگه داشتن مطالب وب سايت  ( اخبار و اطلاعيه و ... )